دانلود آهنگ «جـومـه نـارنجی» از بــینا (Sima Bina)
آهنگ بسیار زیبا و ماندگار جومه نارنجی از بانو بینا .این اهنگ محلی میباشد.دانلود همینک از سایت سلام موزیک.
سبک:محلی

متن آهنگ:

چونون که می روی، آی چونون که می روی این سو نگاه کن،
جومه نارنجی گلم، رخساره نارنجی

مو بیمارتویوم , مو بیمار تویوم دردم دوا کن،
جومه نارنجی گلم، رخساره نارنجی

جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی.

آخ، جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
خراب صحراهاشدم ز دست نارنجی

گرفتار تویوم, گرفتار تویوم, رنجیده این دل,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی

دل رنجیده را، آی دل رنجیده را, از خود رضا کن,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی

دانلود آهنگ «جـومـه نـارنجی» از بــینا (Sima Bina)

جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی.

آخ، جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
خراب صحراهاشدم ز دست نارنجی.

گل سرخ و سفید، گل سرخ و سفیدم کی میایی ,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی,

بنفشه برگ بید، بنفشه برگ بیدم کی میایی ,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی

آخ، جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
فرار صحراهاشدم ز دست نارنجی.

آی، جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
خراب صحراهاشدم ز دست نارنجی.

آی آی آی، دلم تنگه، دلم تنگه خدایا. ای دلم،آی دل
به شهرم می روم، به شهرم می روم جنگه خدایا, خدایا.

به شهرم طاق انگوره عزیزان ,به شهرم طاق انگوره عزیزان
,جدایی, آخ جدایی, زخم نا سویه خدایا, خدایا

دانلود آهنگ «جـومـه نـارنجی» از بــینا (Sima Bina)

خودت گفتی به وقت, خودت گفتی به وقت گل میایی,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی.

گل عالم تموم, آی گل عالم تموم شد, کی میایی,
جومه نارنجی گلم, رخساره نارنجی,

جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
فرار صحراها شدم ز دست نارنجی.

آخ، جومه نارنجی، رخساره نارنجی،
خراب صحراهاشدم ز دست نارنجی,
آی خراب صحراهاشدم ز دست نارنجی.