دانلود آهنگ «چینی بند زن» از درویش جاویدان
آهنگ بسیار قدیمی به سبک کوچه بازاری از درویش جاویدان به نام چینی بند زن.
سبک:کوچه بازاری

متن آهنگ:

چینی بند زن چینی بند زن یه دل شکسته رو بند میزنی ،
هرچی دارم به تو میدم تو بگو چند میزنی

این دل شکسته دیگه واسه من دل نمیشه ،
هرکسی دل نداره مرده برای همیشه

چینی بند زن ، چینی بند زن ، چینی بند زن

برگ گل اگه باشه بند میزنم به آسونی ،
برگ گل اگه باشه بند میزنم به آسونی

دل تو نازک تره اون کار من نیست میدونی ،
یک نفر سراغ دارم تو هر شهر عشق میشینه

ابن دل شکسته رو اون فقط باید ببینه ،
ابن دل شکسته رو اون فقط باید ببینه

چجوری من میتونم به هر شهر عشق برسم ،
چجوری من میتونم به هر شهر عشق برسم

راه اونجا رو به من نشون بده که بی کسم ،
راه اونجا رو به من نشون بده که بی کسم

چینی بند زن ، چینی بند زن ، چینی بند زن
اگه هیچ وقت تو دروغ نگی به شهر اول میرسی

شرط دوم اینه که کمک کنی به هرکسی
سومی هم اگه میخوای تو باید صبور باشی

شهر چهارم ز دو رنگی و بدی ها دور باشی
شهر پنجم دل تو همیشه پاک و صاف باشه

ششمی رو هم میبینی هم میبینی
ششمی هم میبینی اگه پشت کوه قاف باشه

چینی بند زن بخدا جون سر این راه میذارم ،
که دارم تموم میشم امید موندن ندارم

که دارم تموم میشم امید موندن ندارم
نشونی به من که شهر هفتمی کجاست ،

از همین راه که میگی یا راه اون یکی جداست
از همین راه که میگی یا راه اون یکی جداست

چینی بند زن ، چینی بند زن ، چینی بند زن

شهر هفتم راهشو دیگه نشونت نمیدم ،
شهر هفتم راهشو دیگه نشونت نمیدم

اگه اون شیش شهرو رفتی که دارم بهت میگم ،
دیگه اونجا تو خودت اون راهو پیدا میکنی

اگر از هر راه گذشتی ماهو پیدا میکنی

هفت روز بعد …..

هفتی روزی که براش برابر با هفت سال بود
روز هفتم دوباره شنید که چینی بند زن تو خونه میخوند

چینی بند زن اومده ، چینی بند زن اومده
هر چیز شکسته رو بند میزنم

چینی بند چینی بند زن شهر هفتمو دیدم
اون بهشت موعودو پسندیدم ، اون بهشت موعودو پسندیدم

پس بیا با هم دیگه داد بزنیم چینی بند زن اومده
پس بیا با هم دیگه داد بزنیم چینی بند زن اومده

سر چهار راه حوادث یهو فریاد بزنیم

دلای شکسته رو بند میزنیم
آدما از ما نخواین چند میزنیم

دلای شکسته رو بند میزنیم
آدما از ما نخواین چند میزنیم

چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده ،
چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده

چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده ،
چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده