دانلود آهنگ «ناوک مژگان» از (گروه شیدا – نادر گلچین)
آهنگ بسیار زیبا و ماندگار -جاودانه ناوک مژگان از (گزوه شیدا مسعود جاهد – نادر گلچین)
سبک:سنتی

متن آهنگ :

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یارم
چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یارم

تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را
همه پیرو جوان را یارم همه پیرو جوان را

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

**دانلود آهنگ «ناوک مژگان» از (گروه شیدا – نادر گلچین)**

چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یارم
چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یارم

تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را
همه پیرو جوان را یارم همه پیرو جوان را

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند
غم عشقت مرا از پا افکند

چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یارم
چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یارم

تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را
همه پیرو جوان را یارم همه پیرو جوان را