دانلود مجموعه آهنگ «نوایی نوایی»از (پوراعطایی-اصفهانی-سرواحمدی-بیژنی-جهان)
آهنگ بسیار زیبای نوایی نوایی از نواهای ماندگار محلی خراسان از غلامعلی پور اعطایی ،سرواحمدی،محمد اصفهانی و بیژن بیژنی و جهان قشقایی
سبک:محلی-سنتی

 

متن آهنگ:

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

غمت در نهانخانه دل نشیند،غمت در نهانخانه دل نشیند

بنازی که لیلی به مهمل نشیند،بنازی که لیلی به مهمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی،مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخواست و مشکل نشیند،زبامی که برخواست و مشکل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

بنازم به بزم محبت که انجا،بنازم به بزم محبت که انجا

گدایی به شاهی مقابل نشیند،گدایی به شاهی مقابل نشیند

به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام،به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام

که از گریه ام  ناله بر گل نشیند،که از گریه ام  ناله بر گل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام،به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام

که از گریه ام  ناله بر گل نشیند،که از گریه ام  ناله بر گل نشیند

به دنبال مهمل سبکتر قدم زن،به دنبال مهمل سبکتر قدم زن

مبادا غباری به مهمل نشیند،مبادا غباری به مهمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

**دانلود مجموعه آهنگ «نوایی نوایی»از (پوراعطایی-اصفهانی-سرواحمدی-بیژنی-جهان)**

غمت در نهانخانه دل نشیند،غمت در نهانخانه دل نشیند

بنازی که لیلی به مهمل نشیند،بنازی که لیلی به مهمل نشیند

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی،مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخواست و مشکل نشیند،زبامی که برخواست و مشکل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام،به دنبال مهمل چنان زارو گریه ام

که از گریه ام  ناله بر گل نشیند،که از گریه ام  ناله بر گل نشیند

به دنبال مهمل سبکتر قدم زن،به دنبال مهمل سبکتر قدم زن

مبادا غباری به مهمل نشیند،مبادا غباری به مهمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی جوانی بگذرد و قدرش ندانی