دانلود آهنگ «صلاح از ما چه میجویی» از حسام الدین سراج
آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی از حجسام الدین سراج لا نام ساقی (صلاح از ما چه میجویی).
سبک:سنتی -عرفانی

متن آهنگ:

صلاح از ما چه می‌جویی صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن

 بلایی کز حبیب آید  بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

ره میخانه‌ام بنما که هیچ از خانقه نگشود

ره میخانه‌ام بنما که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ور نه گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

تو آتش گشتی ای حافظ تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

تو آتش گشتی ای حافظ تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

ز بدعهدی گل گویی ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم

سراج که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام

بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

ره میخانه‌ام بنما که هیچ از خانقه نگشود

ره میخانه‌ام بنما که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم