دانلود مجموعه آهنگ«ساقی نامه» از (شهیدی-قوامی-ناظری-وحدت-هوشمندعقیلی)
آهنگ (تصنیف) زیبای «ساقی نامه» با شعری پرمایه از حافظ شیرازی از خوانندگان محلی و سنتی ایران :عبدالواهب شهیدی ،حسین قوامی فاخته ای،شهرام ناظری،مهــــســـا وحدت،هوشمند عقیلی.
سبکها:سبک آقای شهیدی و حسین قوامی فاخته ای بر دستگاه ماهور و محلی (دشتی)-آواز قدیمی-میباشند.سبک خانم وحدت و آقای شهرام ناظری (از آلبوم ساقینامه) سنتی و ملایم میباشد.سبک آقای هوشمند عقیلی (از آلبوم اگر) پاپ -سنتی میباشد.
آهنگسازان:آهنگ آقای عبدالوهاب شهیدی : عبدالوهاب شهیدی (خودشان) میباشند.آهنگ آقای حسین قوامی (فاخته ای) :مرتضی محجوبی میباشند.آهنگ آقای ناظری :کامبیز روشن روان میباشند.

متن آهنگ:(بعضی آهنگها متن متفاوت است)

بیا ساقی آن می که حال آورد
کرامت فزاید کمال آورد

به من ده که بس بی‌دل افتاده‌ام
وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام

دم از سیر این دیر دیرینه زن
صلایی به شاهان پیشینه زن

نه تنها شد ایوان و قصرش به باد
که کس دخمه نیزش ندارد به یاد

بیا ساقی آن آتش تابناک
که زردشت می‌جویدش زیر خاک

به من ده که در کیش رندان مست
چه آتش‌پرست و چه دنیاپرست

**دانلود مجموعه آهنگ«ساقی نامه» از (شهیدی-قوامی-ناظری-وحدت-هوشمندعقیلی)**

می‌ام ده مگر گردم از عیب پاک
بر آرم به عشرت سری زین مغاک

بیا ساقی آن بکر مستور مست
که اندر خرابات دارد نشست

به من ده که بدنام خواهم شدن
خراب می و جام خواهم شدن

مغنی از آن پرده نقشی بیار
ببین تا چه گفت از درون پرده‌دار

سر فتنه دارد دگر روزگار
من و مستی و فتنه چشم یار

مغنی نوای طرب ساز کن
به قول وغزل قصه آغاز کن

چنان برکش آواز خنیاگری
که ناهید چنگی به رقص آوری

که حافظ چو مستانه سازد سرود
ز چرخش دهد زهره آواز رود

که حافظ چو مستانه سازد سرود
ز چرخش دهد زهره آواز رود