دانلود مجموعه آهنگ «حریر حریره» از (دارابی-محمدیان-شهرام ناظری)
تصنیف زیبای «حریر حریره» از شهرام ناظری و محمد رضا دارابی و سید جلال محمدیان.آهنگ محلی کردی میباشد.
سبک:محلی (کردی)
شعر: فولکلور کردی کلهری

 

 متن تصنیف:

آی مر من چه وتم ،تو بوود ودلگیر****** آی وذلفد قسم مئه نیرم تقصیر
ترجمه:مگر من چه گفتم که از من دلگیر وناراحت شدی قسم به زلفانت که من گناهی ندارم

حریر حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

آی پراو بیستون هردو برا بون****** آی فلک کاری کرد له یه ک جیا بون بیستون وپر آو
ترجمه:دو کوه در کرمانشاه باهم برادر بودند اما دیدی روزگار آنان را از هم جدا کرد

آی ایتر تمنا به بالای کی بود******آی ایتر کی بونم شیوه تو لئی بود
ترجمه:اکنون بی تو من چه باید بکنم که را میتوان یافت که چون تو باشد

حریر حریره حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ترجمه:ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

آی من چه وه تم تو چه شه نه فتی******آی وه قه صه ناکس وه من دور که فتی
ترجمه:مگرمن چه گفتم ،تو چه شنیده ای که به خاطر سخن دشمن از من دوری می جویی

حریر حریره حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ترجمه:ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

***دانلود مجموعه آهنگ «حریر حریره» از (دارابی-محمدیان-شهرام ناظری)***