دانلود مجموعه آهنگ «صبا مذار میروم جان لیلی» از (عارف جعفری – اجمل ذهین)
آهنگ بسیار زیبای واوا لیلی از عارف جعفری و اجمل ذهین .این اهنگ به افغانی هراتی میباشد.
سبک:محلی-افغانی

متن آهنگ:

لبی بام آمدی کردی اشاره
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

جگر بندی مرا کردی پاره
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

به امید خدا چنگت میارم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

اگر بر آسمان گردی ستاره
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

سری راهت نشینم گل بریزم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

اگر خنجر ببارد بر نخیزم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

اگر خنجر ببارد همچو باران
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم

که رویت را نبینم بر نخیزم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم
واوا لیلی صبا مزار میروم
جان لیلی دیدن یار میرم